Kurese loodustalu

2004. a asutatud Kurese loodustalu peremeheks on Urmas Vahur, kelle eesmärgiks küla põlise põllumajandusmaastiku ilme,  loopealsete ja niitude loodushoidlik taastamine ning esivanemate tegevusjälgede-pärandkultuuriobjektide, heakorrastamine. Paljud võsast välja raiutud põlispõllud, kalmed, linnused ja kultusekivi (pärandkultuuriobjektid) on osutunud muinasajast või kaugemast minevikust pärit muinsusteks, mis kultuurimälestistena kaitse alla võtmise järjekorras ootel.

Loodushoiutalul on 239 ha maad, millest enamik (192 ha) asub Kurese loodusalal. Lisaks on riigilt renditud 45 ha. Talu põhitegevuseks on Kurese külamaastikel loodushoiu- ja pärandkultuuri kaitse korraldamine. Külamaastike taastamiseks ja poollooduslike karjamaade hooldamiseks viljeleb talu visiitkarjatamist, mis pole sellises mastaabis Eestis tavapärane. Paarsada noorveist tuuakse rohumaale suvitama mais ja veetakse tagasi koostööpartnerite lautadesse oktoobris. Koostööst võidavad maapuuduses olevad farmerid, Kuresel saab hakkama tavapärase loomapidamisega kaasnevate keskkonnaprobleemideta, lehmad saavad laudaelule kosutava vahelduse ja küla maastikud kenasti kasitud.

Talu asutamisest on karjamaadena taas kasutusele võetud võsastuma hakanud karjamaad ja taastatud 156 ha pärandkooslusi (alvareid, liigirikkaid aruniite, soostuvaid niite, madalsoid ja puiskarjamaid). Metsal lastakse rahus vananeda, talu tarbeks jätkub poollooduslike koosluste taastamisel raiutavast.